Huishoudelijk reglement
Lotusstudiekring Schijndel

 Versie 06-2018.
Opgericht 11 november 1970

Samenstelling Bestuur.

Kees van de Klundert – Voorzitter
Tonny Peijnenburg – Penningmeester/Coördinator
Mieke van der Heijden – Bestuurslid en 2e Penningmeester
Marjan van Dam – Bestuurslid
Monique van der Burgt – Bestuurslid en Studieleider
Connie Bosma – Secretaris

Huishoudelijk reglement.

Naam en oprichting.

Artikel 1.

De Lotusstudiekring Schijndel is:

-opgericht op 11 november 1970

-ingeschreven bij de Landelijke Organisatie Lotus onder no 014.

Doel van de studiekring.
Artikel 2.
De studiekring heeft het doel bij te dragen aan de bevordering en ontwikkeling van het onderwijs en de geoefendheid in de Eerste Hulp Verlening door:

 1. contact en samenwerking tussen de leden tot stand te brengen,

 2. de eenheid in en bij het optreden te bevorderen,

 3. de kennis en de vaardigheid van de leden op peil te houden en verder te ontwikkelen,

 4. met een programma jaarlijks minstens 9 studiekring bijeenkomsten te organiseren,

 5. de samenwerking tussen EHV, artsen, kader en het lotusslachtoffer te bevorderen.


De leden.
Artikel 3.
Lid van Lotusstudiekring Schijndel kunnen zijn degenen die lid zijn van een door het Oranje- of Rode Kruis erkende EHBO-vereniging en voldoen aan de volgende eisen:

 1. in het bezit zijn van een geldig EHV-diploma,

 2. een geldige lotusaantekening hebben,

 3. bewezen hebben dat men competent is,

 4. streven de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 te helpen bevorderen.

Artikel 4.
Het lidmaatschap eindigt door:

 1. schriftelijke opzegging,

 2. het niet voldoen aan de door het Oranje Kruis/Organisatie Lotus gestelde eisen, waardoor de geldigheid van de lotusaantekening verloren gaat, en bij het vervallen van het Eenheidsdiploma EHV,

 3. het gelijktijdig lid zijn van een andere lotusstudiekring,

 4. het niet voldoen aan de financiële verplichting,

 5. door royement namens de studiekring wegens gedragingen, waardoor de naam en de doelstelling van de studiekring “Schijndel” ernstig worden benadeeld,

 6. in gevallen dat er redelijkerwijze van de studiekring niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Het bestuur.
Artikel 5.

De leden van het bestuur worden gekozen door de leden van de studiekring.

Het bestuur bestaat uit ten minste 5 personen. Bij stakende stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

De voorzitter wordt als zodanig gekozen door de leden tijdens de jaarvergadering.
De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een en dezelfde persoon worden uitgeoefend.

Jaarlijks treedt een gedeelte van het bestuur af volgens een door de jaarvergadering van de kring opgesteld rooster, met dien verstande dat de voorzitter, secretaris en penningmeester elk in een ander jaar aftreden, behalve als de functies van secretaris en penningmeester door de dezelfde persoon worden ingenomen.

De aftredende bestuursleden zijn meteen weer herkiesbaar.

Artikel 6.
De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt dat genomen besluiten worden uitgevoerd.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de vicevoorzitter.

Artikel 7.
De secretaris notuleert alle vergaderingen, voert de correspondentie en de ledenadministratie.
De secretaris brengt elk jaar een verslag uit van de staat van de kring en alle optredens van de leden van de kring naar buiten.

Artikel 8.
De penningmeester voert het beheer over de gelden, de financiële correspondentie en regelt de betalingen.
In de jaarvergadering brengt de penningmeester verslag uit ter zake van het financiële beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 9.
De overige bestuursleden verdelen de taken van 2e penningmeester, 2e secretaris en vicevoorzitter.

Artikel 10.
Het bestuur vertegenwoordigt de studiekring naar buiten.

Artikel 11.
De jaarvergadering benoemt een kascontrolecommissie, bestaande uit drie leden, namelijk twee leden en één reserve lid. Deze commissie brengt tijdens de jaarvergadering verslag uit van de bevindingen inzake de administratie van de penningmeester over het voorafgaande boekjaar.
Indien de boeken en bescheiden in orde zijn bevonden, dient de commissie een voorstel in om de penningmeester te dechargeren.
Elk jaar treedt het langst zittend lid van de kascontrolecommissie af en is niet terstond herkiesbaar. Het reserve lid wordt zittend lid, en er wordt een nieuw reserve lid gekozen.

De studieleider.
Artikel 12.
De studiekring wordt begeleid door een arts en tenminste één studieleider. De studieleider(s) moet(en) in het bezit zijn van de aantekening studieleider.
In samenwerking met het bestuur bestaat de taak van de studieleider uit:

 1. het verlenen van bijstand aan het bestuur voor wat betreft de dagelijkse leiding van de kring,

 2. er voor te zorgen dat er jaarlijks 9 studiekring bijeenkomsten kunnen worden gehouden,

 3. de zorg om bij alle studiekring bijeenkomsten een presentielijst bij te houden en die jaarlijks voor 1 juli door te zenden aan de Organisatie Lotus,

 4. de algemene leiding bij alle optredens naar buiten. Bij grote evenementen en wedstrijden zorgt de studieleider dat alles verloopt volgens de richtlijnen en bepalingen van het Oranje Kruis en de Organisatie Lotus.

 5. dat er op de studiekringbijeenkomsten gewerkt wordt volgens een studieprogramma en dat voor de start van het seizoen dit programma gezonden wordt aan de secretariaat van de Organisatie Lotus.

Medisch adviseur.

Artikel 13.

Het bestuur zorgt dat voor de kring minstens één arts als medisch adviseur wordt aangetrokken.

Het optreden.

Artikel 14.
Voor elk optreden naar buiten van één of meer leden dient het bestuur vooraf toestemming te verlenen.

Alle aanvragen dienen doorgegeven te worden aan de aanvraagcoördinator.

Die bepaalt in overleg met het bestuur, of aan de aanvraag voldaan kan worden.

Een lid van de studiekring behoeft voor het optreden als slachtoffer in de eigen EHBO-vereniging geen toestemming te hebben.

Van de vergaderingen.
Artikel 15.
Het bestuur vergadert naar behoefte.
Bij aanvang van elk seizoen (september) wordt de algemene jaarvergadering gehouden.
In de jaarvergadering wordt o.m.:

1. verslag uitgebracht door de secretaris,
2. idem door de penningmeester,
3. rapport uitgebracht van de bevindingen van de kascontrolecommissie,

4. de contributie van de leden vastgesteld,

5. de verkiezingen van bestuursleden en kascontrole commissielid.

Geldmiddelen.

Artikel 16.

De geldmiddelen van de studiekring worden verkregen uit:

1. Contributie van de leden,

2. Donaties en andere baten,

3. In rekening gebrachte kosten en vergoedingen bij wedstrijden, oefeningen en andere evenementen.

Privacy beleid.
Artikel 17

Ter bescherming van de persoonsgegevens van de leden, relaties en andere betrokkenen heeft Lotusstudiekring “Schijndel” een privacy beleid. Dit beleid is beschreven in een document dat iedere belanghebbende zal worden uitgereikt. De leden wordt gevraagd om, indien men geen bezwaar heeft, een kopie van dit document te ondertekenen.

Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de studiekring in overleg met de Organisatie Lotus.
Schijndel,1 juni 2018

Contactinformatie
Lotuskring Schijndel
0413-476074
penningmeester-coordinator@lotuskring-schijndel.nl
Statuten
Privacybeleid
KVK 40219983