PRIVACYBELEID VAN LOTUSSTUDIEKRING SCHIJNDEL

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lotusstudiekring Schijndel (hierna te noemen: “Studiekring Schijndel”) verwerkt van haar leden, donateurs, aanvragende instanties, overige connecties, en andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van Studiekring Schijndel, een donatie doet, een aanvraag voor lotusslachtoffer(s) doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan Studiekring Schijndel verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is :
Studiekring Schijndel in de persoon van de secretaris
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel ’s-Hertogenbosch onder nummer 40219983.
De secretaris is bereikbaar via E-mail of per telefoon te vinden op de website of de ledenlijst

2. Welke gegevens verwerkt Studiekring Schijndel en voor welk doel

2.1 Leden:
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. a) voor- en achternaam,

  2. b) adresgegevens eventueel postadres

  3. c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.1.1 Studiekring Schijndel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

  2. b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van U en Studiekring Schijndel;

  3. c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, onkostenvergoedingen of afgenomen diensten af te wikkelen.

2.1.2 Uw naam, adres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk zes maanden na afloop van de overeenkomst gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met Studiekring Schijndel en u te informeren over de ontwikkelingen van Studiekring Schijndel. Indien u na deze zes maanden nog post en E-mail wil ontvangen kunt u dat schriftelijk bij de secretaris aangeven.

2.2 a) b)

Instanties:

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,

Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Omgaan en opslaan van de gegevens.

3.1) De gegevens worden door Studiekring Schijndel opgeslagen op drie computers die worden gebruikt door de secretaris, de penningmeester/coördinator en de ledenadministratie. Deze computers zijn door een firewall en door een wachtwoord beveiligd.

3.2) De gegevens over derden die door de leden ontvangen worden zijn ten allen tijde persoonlijk, en mogen zonder de toestemming van de betreffende persoon niet aan derden worden doorgegeven. Verder dienen deze gegevens door iedereen zodanig opgeborgen te worden dat deze niet beschikbaar zijn voor derden.

3.3) Bij een gegevenslek (verlies van documenten met persoonsgegevens) dient dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de verantwoordelijke bestuur functionaris. Studiekring Schijndel zal dit dan meteen doorgegeven aan de autoriteit persoonsgegevens, en de betrokken personen en instanties.

4. Bewaartermijnen

Studiekring Schijndel verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal 6 maanden na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Overige gegevens (verslagen, interne communicatie e.d.) zullen na vijf jaar worden vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Studiekring Schijndel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.(zie punt 3.1)

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Studiekring Schijndel gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerkers (Landelijke Organisatie Lotus, Oranje Kruis). Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klacht.

6.1 Via de ledenadministratie van Studiekring Schijndel kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Studiekring Schijndel zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris.

6.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Studiekring Schijndel uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kan u contact opnemen met het bestuur. Mocht het geschil niet onderling kunnen worden opgelost kunt u contact opnemen met: Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze secretaris: Secre.lotus.schijndel@gmail.com

7. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden in de jaarvergadering, dan wel via E-mail bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken dat te vinden is op onze website: https://lotuskring-schijndel.nl

Download Privacybeleid
Contactinformatie
Lotuskring Schijndel
Hoogeind 18
5491 VG, Sint-Oedenrode
secre.lotus.schijndel@gmail.com
Statuten
Privacy Beleid
KVK 40219983
Algemene voorwaarden